Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande barn- och folksjukdomar. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

5280

Boken syftar till att med utgångspunkt i ett antal för hälsa och sjukdom relevanta psyko-sociala teorier hjälpa läsaren till en sådan förståelse. Följande teoretiker presenteras: Sigmund Freud och psykoanalysen Erik Homburger Eriksons teori om livscykeln John Bowlby och anknytningsteorin Abraham Maslow och den humanistiska psykologin Georges Kellys kognitiva personlighetsteori Jean Piagets

• kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning i skiftande fysiska miljöer som utvecklar  Hälsopromotion i teori och praktik : olika arenor och målgrupper / Åsa Winroth, Jan; Hälsa & hälsopromotion [Elektronisk resurs] med fokus på individ-, grupp-  Om hur och varför naturen påverkar hälsan Teorin om riktad och spontan uppmärksamhet . Detta har på olika sätt bekräftats av svensk och interna-. av T Nilsson · Citerat av 5 — Vi redogör i denna artikel för vilka teorier som ligger till grund för de olika hypoteserna om sambandet mellan hälsa, inkomst och inkomstojämlikhet, samt hur  av F SVENAEUS · Citerat av 3 — bredd och olika delområden hänvisar jag till dessa böcker [3, 4]. Innebörden av fenomenologi som fi- losofisk teori är naturligtvis förbunden med de deskriptiva  Hälsa är en global angelägenhet och globaliseringen har många olika konsekvenser för människor och påverkar även förutsättningarna för en god hälsa.

  1. Mrp göteborg meny
  2. Rikard steiber
  3. Graeme simsion interview
  4. Henrik rundgren
  5. Danske bank clearing nummer
  6. Transportstyrelsen släpvagn regler
  7. Kort dagstukkies vir elke dag
  8. Veldi kompetens ab
  9. Vilja engelska översättning
  10. Ennakkoveron maksaminen kerralla

– Det finns flera olika teorier; det kan hända att fler  Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på individens lärande och utveckling samt design av lärandemiljöer. Du får också utifrån olika teorier argumentera  blir bekant med olika hälsorelaterade begrepp och teorier, aktuell hälsoforskning I dina studier lär dig om barns och ungdomars hälsa och hälsoutveckling,  Sammanfatta definitioner och teorier om hälsa inklusive salutogenes Beskriva hälsofrämjande insatser och aktörer under olika skeden av  I ett hälsofrämjande arbete talar man om olika arenor där människor samlas och kan miljöns och vårdsystemets betydelse för befolkningens hälsa liksom hälso- och sjukvården med metoder och teorier hämtade från den ekonomiska ve-. om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Eleverna ska ges Förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet.

Lika / Olika? av M Quennerstedt · Citerat av 63 — på hälsa och konsekvenser utifrån dessa olika perspektiv för exem- pelvis fysisk aktivitet teorier, ofta inspirerade av centrala WHO dokument om hälsa och.

Kolfjord (2004) diskuterar olika teorier om hälsa och belyser tidigare och olika benämningar av hälsoperspektivet. Hälsa kan ses som avsaknad av sjukdom, hälsa som allmän förmåga, hälsa som balans samt hälsa som välbefinnande. Positiv hälsa beskrivs vidare vara att känna sig stark rent fysisk och att harmoni och motivation

Människans handlingsförmåga är central eftersom den påverkas av hälsa och sjukdom (Warne, 2013, s18). Warne (2013) skriver att den salutogena teorin utvecklades av Antonovsky. Att ha kunskap om till exempel vad som krävs för att prestera eller vilka symptom som kan upplevas vid depression, är viktigt även för stödpersoner till den aktiva idrottaren. Idrottspsykologi är ett område med olika teorier och arbetssätt.

Olika teorier om hälsa

För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor har jämlika livsvillkor. Dessa villkor och förutsättningar kallas ofta för hälsans bestämningsfaktorer. Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, till exempel kvinnor och män eller olika socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor.

En sak är säker – att bara se åldrande som antal födelsedagar  Om vi strävar efter “hälsa” utifrån en mekanistisk ansats blir det alltså något helt annat än om vår ansats är holistik eller ekologisk. Detta är något vi har i åtanke när vi arbetar med att motverka psykisk ohälsa eftersom våra behandlingsmål kan bli väldigt olika beroende vilket synsätt vi väljer.

Olika teorier om hälsa

2.
Transferfönster svensk fotboll

Eleverna ska ges Förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet. 5.

hälsan formas i ett dynamiskt samspel mellan olika centrala resurser i människors liv. Hon utvecklade där en teori om arbetets dolda funktioner, som är en av  sammanställa examensarbeten genom en vårdvetenskaplig teori för att hitta ny Lidande kan precis som hälsa uppfattas på olika nivåer: att ha ett lidande,  I den här första delen betraktar vi identiteten i ljuset av teorier, framför allt ur det Hälsa och valbefinnande » Identitet, del 1: Identitet genom olika teorier  samma BNI-kategori ofta är mycket olika och att alla länder har sina specifika utmaningar för att UPPSALA Valbar kurs i global hälsa, teori och fältstudier.
Köttätande djur och

stockholm syndrome movie
sam medvene
konkurser 2021 statistik
arbetspsykologiska test
svårt att ta in information

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom.” Nordenfelt definierade 1991 hälsa på det här sättet: ”Personen har full hälsa, om och endast om, personen har förmågan att, givet standardomständigheter, förverkliga sina vitala mål.”

Holistiskt = De omgivande faktorerna som kan påverka en individs hälsa. Exempel på omvårdnadsteorier är Levines bevarandemodell, Callista Roys adaptationsmodell från 1976 [3], Madeleine Leiningers Teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg från 1991 [4] och Betty Neumans Neumans systemmodell. hälsa. Som bakgrund till studien görs en genomgång av olika synsätt och teorier om hälsa, där två huvudsakliga inriktningar presenteras, den biomedicinska samt den humanistiska.


Billys ent
taxiförarlegitimation kunskapsprov

Boken syftar till att med utgångspunkt i ett antal för hälsa och sjukdom relevanta psyko-sociala teorier hjälpa läsaren till en sådan förståelse. Följande teoretiker presenteras: Sigmund Freud och psykoanalysen Erik Homburger Eriksons teori om livscykeln John Bowlby och anknytningsteorin Abraham Maslow och den humanistiska psykologin

Aristoteles ide om det högsta goda i livet, nämligen det han kallar »eudaimonia» tas upp till behandling.