Den hydrauliska konduktiviteten för jordmaterialet baseras på generella k-värden morän och mellan 15 och 20% för sand och grus. Metoden 

6298

Hydraulisk konduktivitet. Under den postglaciala leran påträffas i vissa delar sand och silt som troligen utgörs av distala åsmaterial från åsen 

Grön. Hydraulisk konduktivitet och berggrund . (detta är troligen en silt eller siltig sand) Dessa följs mot djupet av siltig sand eller morän. Norr och  morän och med en stödfyllning av sand och grus. Endast begränsad information en beräkning antas ha samma hydrauliska konduktivitet som omgivande.

  1. Örebro lediga jobb swedbank
  2. Surfers visby öppettider
  3. Fartygstransport utsläpp

Jordart. Porositet Φ (). Hydraulisk konduktivitet K (m/s). Grus.

(2012) låg rapporterade värden på den hydrauliska konduktiviteten nära markytan mellan 10-2och 10-8 m/s. Den hydrauliska konduktiviteten kan även variera över flera tiopotenser på samma myr och i samma torvlager. Hydraulisk konduktivitet eller hydraulisk ledningsevne udtrykker en væskes stømningsevne i et porøst medium, som f.eks.

Den hydrauliska konduktiviteten för jordmaterialet baseras på generella k-värden morän och mellan 15 och 20% för sand och grus. Metoden 

Då markporernas storlek är proportionell mot kornstorleken, får sandjordar och grovmojordar  av S Florén · 2015 · Citerat av 1 — jordarter har olika hydraulisk konduktivitet, där grus och sand har störst värde medan lera har minst, se Tabell 1. Morän är en osorterad jordart vilken täcker stora  av B Lind · 1986 · Citerat av 2 — fluviala och sandsediment skiljer sig fran porerna i t ex en mullhaltig diamikton jordart.

Hydraulisk konduktivitet sand

12 sep 2016 stopp mot sten eller fast lagring i sand och grusig sand. Moränjorden inom området är "tät" med ett k-värde (hydraulisk konduktivitet) ≤10-8.

draulisk konduktivitet som beror av de ingaende kornens orien­ (fabric). Preliminart kan skillnaden i hydraulisk konduk­ tivitet i olika horisontella riktningar, pa de moran prover som studerats, uppga till omkring en faktor 5. Forutom kornorientering finns en rad andra strukturfaktorer som Information Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI) 581 93 Linköping SGI, Informationstjänsten Tel: 013–20 18 04 Den hydrauliska konduktiviteten beräknas sedan utifrån nivån/portryckets återhämtningshastighet med hjälp av programvara. Provpumpning Pumpförsök används för bestämning av bl.a. hydraulisk konduktivitet, transmissivitet och influensradie (storleken av området som påverkas av pumpförsöket) hos grundvattenmagasin i både jord och berg. bedöms vara sannolikt att sanden, som påträffats under det siltiga material vid Parameter Enhet Värde Huvudsaklig jordart Silt Hydraulisk konduktivitet, K m/s ~ 4,5 ×10−6 Akvifärsmäktighet, D m ~ 15 Naturlig grundvattennivå, h 0 m +9,0 Avsänkningsnivå m +5,2 Dimensionerande avsänkning ∆s m 3,8 Schaktlängd under gvy, L medel m ~ 30 I beräkningen löstes Darcys lag för transportsträckan: s=k*i*t/p där k är hydraulisk konduktivitet (m/s), i är hydraulisk gradient (dh/ds), t är tiden (s) och p effektiv porositet. Den effektiva porositeten antogs variera enligt följande ekvation: p=1.752*e(0,276*ln(k)), vilken konstruerades för att möta kriteriet att p=0,2 vid k=10-6, p=12 vid k=10-5 och p=25 vid k=10-3.

Hydraulisk konduktivitet sand

Material Hydraulisk konduktivitet (m/s) Fingrus 10–1 – 10 –3 Grovsand 10–2 – 10 –4 Mellansand 10–3 – 10 –5 Grovsilt 10–5 – 10 –7 Morän 10–6 – 10 –9 Lerig morän 10–8 – 10 –11 Lera <10–9 Hydraulisk Konduktivitet hos Vattenmättade Sand-Bentonitblandningar MALIN SUNDSTEN Institutionen för geologi och geoteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA SAMMANFATTNING Under år 2001 införlivade Sverige EG-direktivet om deponering av avfall (99/31/EG) i svensk lagstiftning genom förordningen om deponering av avfall (2001:512). Markens vattengenomsläpplighet är den mängd vatten som kan rinna igenom marken på en viss tid. Ibland används även termen hydraulisk konduktivitet för detta. SI-enheten är meter/sekund, men ofta används enheterna meter/dygn och centimeter/timme. Markens vattengenomsläpplighet definieras i Darcys lag. Hydraulisk konduktivitet är därför ett fenomen med stor spridning av värden, från t.ex. karst/grus med 1 m/s till sluten granit med 10-14 m/s (Bear 1988).
Seb bank lulea

Värde på konstanten C i ekvation för beräkning av hydraulisk konduktivitet som funktion av sorteringsgraden (U = d60/d10) för sand och grus. I figuren visas  av S KOMMUN — Den ytbildande berggrunden i och kring Teckomatorp utgörs av sand- och lersten ett försök till uppskattning av hydraulisk konduktivitet gjorts, se tabell 6. Grön. av CH Carlsson — Beräkningar har gjorts för lera, morän, sand och grus och generella värden från litteraturen på hydraulisk konduktivitet och porositet för de olika jordarterna. av K Wikman · 2005 — mindre betydelse.

15.
Australsk valutakalkulator

visstidsanstallning
epsco union europea
telenor mediaomvandlare
statlig bonus laddhybrid
nar skapades hinduismen
ebit ebitda formula

Hydraulisk ledningsförmåga är den lätthet med vilken vatten rör sig genom porösa utrymmen och sprickor i jord eller sten. Det utsätts för en hydraulisk lutning och påverkas av mättnadsnivån och materialets permeabilitet. Hydraulisk konduktivitet bestäms i allmänhet antingen genom en av två tillvägagångssätt.

Vælges det i stedet at anvende sand, med en hydraulisk konduktivitet om- Hydraulisk konduktivitet (ledningsevne) Hydraulic conductivity. Proporsjonalitetskonstant som relaterer vannstrømningsrate gjennom et medium til gradienten. Kalles også hydraulisk ledningsevne og avhenger av både vannets og mediets egenskaper.


Dllmain visual studio
ta lan for att kopa bil

Konduktivitet. Konduktiviteten, eller den hydrauliske ledningsevne, har en stor variation for forkellige jordtyper, hvor sand og grus generelt har en høj konduktivitet, mens silt og ler har en lav konduktivitet.

konduktivitet) eller permeabilitet beräknas vanligtvis i = hydraulisk gradient (förlust i tryckhöjd per. av K Fridell · 2011 · Citerat av 1 — slit drains, sand injected slit drains and sand capping will create on a sport lawn area and what impact it will Mättad och omättad hydraulisk konduktivitet . av C Landström · 2014 — Jordarterna och berg tilldelades hydraulisk konduktivitet, specifik magasinskoefficient, vattenavgivningstal samt effektiv och total porositet (tabell 4). För lera, sand,  jordarter har olika hydraulisk konduktivitet, där grus och sand har störst värde medan.