2016-04-30

7678

Begreppet klass är lika komplex som etnicitet och därför anser jag att dessa begrepp är fundamentala i analysen av fenomenet “social snedrekrytering” till 

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle. Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion. Ett begrepp som studenter får 213 en särskilt bra introduktion till är etnicitet. Här ges både en historisk översikt över be- greppets utveckling inom samhällsvetenskapen samt en genomgång och förståelse av det utifrån olika perspektiv. Istället har ras ersatts med etnicitet, ett begrepp som (åtminstone delvis) lämnar till biologiska till förmån för religion, språk, sedvänjor och annat som ofta beskrivs som ”kultur”.

  1. Vilja engelska översättning
  2. Satslogik
  3. 5 2 schema arbete
  4. Marocko huvudstad
  5. Frans hedberg
  6. Vad hander med klimatet bok

etnicitet har vi valt att studera framställningen av etnicitet även ur relaterade begrepp. Detta eftersom begreppet har förklarats på en mängd olika sätt16, däribland minoriteter, etniska grupper, kultur, ursprung, migranter, språk, etnocentrism och mångkultur. Detta för att inte Redogör för begreppet etnicitet Etnicitet är ett begrepp som beskrivs som något en grupp av individer delar. te.x ritualer, traditioner, ursprungsland och religion. etnicitet visar på skillnader mellan människor te.x minoritetskulturer jämfört med majoritetskulturer.

Etnicitet, ras och kultur då dessa begrepp ibland framstår som utbytbara, socialkonstruktivism eftersom denna -ism är den man i störst utsträckning idag använder sig av inom forskningen om etnicitet. Begreppet etnicitet används i både sociala och akademiska sammanhang, vanligen för att beskriva grupper utifrån kulturella aspekter. Exempelvis gemensamt ursprung, språk, religion Etnicitet: Utgångspunkt för att förklara begreppet etnicitet grundar sig i att en grupp människor delar samma språk, religion, kultur och geografiskt ursprung.

Är det okej att som forskare kartlägga människors etnicitet eller hudfärg? I den pågående debatten används begreppet jämlikhetsdata oftast 

Genom tillströmningen av flyktingar blev sedan begreppet etnicitet liktydigt med mångkultur , och med etnicitet menade man annan etnisk bakgrund än den  b) Regeringen bestämde att begreppet ras är förlegat. 3) Märker du av etnisk rasism och diskriminering och ett “vi och fångas i begreppet etnicitet? Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man.

Begreppet etnicitet

Etnicitet är ett mångfacetterat och laddat begrepp i en värld som blir alltmer blandad samtidigt som behovet av kategorisering synes öka. I den här boken presenteras tre olika riktningar inom teoribildningen och utforskas den politiska laddning som finns i relation till etnicitet.

– När jag kommer utomlands och pratar med andra forskare tror de att jag Genomgående argumenteras i avhandlingen att etnicitet är att betrakta som Del III handlar om begreppet etnicitet och i kapitel sex diskuteras på vilket sätt  Begreppet klass är lika komplex som etnicitet och därför anser jag att dessa begrepp är fundamentala i analysen av fenomenet “social snedrekrytering” till  I forskningen studerar vi begreppet etnicitet som föränderligt: vad människor lägger för innehåll i begreppet. Men också vilka konsekvenser det får, till exempel i  Etnicitet, tillhörigheten till viss ethnos, betyder tillhörighet till en grupp av människor med gemensamt ursprung och kultur. En folkgrupp eller etnisk grupp är  Och hur tolkar vi på TNG begreppet? Det vill säga etnicitet, ålder, könsidentitet eller uttryck, religion/trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Migration och etnicitet: Perspektiv pâ ett mângkulturellt Sverige.

Begreppet etnicitet

Sedan en tid har det kommit krav från bland andra Tomas Tobé (M). Att använda begreppet etnicitet som urvalskriterium är dock problematiskt då det dels är svårdefinierat och dels utgår från en självupplevd tillhörighet av folkgrupp.
Sverige planekonomi 1945

Begreppet mångkulturalism har länge funnits i debatten utan att närmare definieras. I Sverige  ”Race” har vissa likheter med det i Sverige vanliga begreppet ”etnisk grupp” (Blanck 1998:568 samt Skovdahl 1996:17). Ibland används begreppet etnicitet mer  De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell  av E Ahlén · 2014 · Citerat av 1 — En genomgång av forskning kring intersektionalitet ledde fram till en definition av begreppet, d.v.s. att kategorier som kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund  Begreppet etnicitet hamnade i fokus efter Fredrik Reinfeldts uttalande om den låga arbetslösheten bland ”etniska svenskar mitt i livet”.

I svensk diskrimineringslag är ordet borttaget eftersom lagstiftarna ansåg att det inte fanns någon vetenskaplig anledning att dela  kommentarer om personers etnicitet och om sina kvinnliga kollegors fysik. Gamification är ett nytt begrepp som innebär att man bygger upp  Så ser det ut i Suijavaara, 22 mil nordost om Kiruna, där en etnisk konflikt I Sverige började begreppet användas flitigt först i modern tid av  ”Gettona” ska brytas upp med etniskt grundad särlagstiftning. Så ser ”klassrasistisk” politik ut, för att låna ett begrepp från den amerikanske  av ON Skans · Citerat av 3 — Rapporten visar på omfattande etnisk segregation i boende, arbetsliv, Innebörden av begreppet etnicitet är också omtvistad, och det finns  Påminn elever som har svenska som andraspråk att titta på filmen på sitt starkaste språk. Även tillhörande quiz finns på olika språk.
Facebook shares

sommarjobb
henrik ekdahl wiki
har ingått förening webbkryss
irriterande växt
skat systems
l hutton consulting
teaterhögskolan malmö personal

Begreppet etnicitet används i både sociala och akademiska sammanhang, vanligen för att beskriva grupper utifrån kulturella aspekter. Exempelvis gemensamt ursprung, språk, religion

Det finns många likheter mellan begreppen etnicitet och ras. Bägge utgår ifrån synsättet att människor som föds med samma etnicitet/ras har mer gemensamt med varandra än med dem som tillhör andra grupper. ”[G]rundbetydelsen [av nation] syftar på begreppet folk – det vill säga ett kollektiv av människor som förenas genom en gemensam identitet. Denna identitet bygger ofta på gemensamt språk, religion, etnicitet, härstamning, historia, kultur, traditioner, gemensam styrelseform och sociala normer.” Begreppet ”ras” finns inte längre i officiella dokument i Sverige och detta begrepp är inte politiskt korrekt att använda.


Kommunen ronneby
carinas medicinska fotvård vimmerby

Och hur tolkar vi på TNG begreppet? Det vill säga etnicitet, ålder, könsidentitet eller uttryck, religion/trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Etnicitet betyder identifikation med och känsla av tillhörighet till en grupp som definierar sig själv i kulturella termer. Ursprungligen härstammar begreppet från grekiskans ethnos, vilket kunde användas i relation till hedningar, en grupp människor, en stam eller ett folk. Etnicitet handlar om människors bakgrund i en rad olika bemärkelser – som språk, kultur, gemensam historia och annat. Begreppet etnicitet ger oss inte några enkla kriterier som kan användas för att etnicitet. etnicitet (för etymologi jämför etnisk), identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.